Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EP 6 土作坊 節目嘉賓: 謝振民 – 聖雅各福群會 – 社區發展服務基層服務主管

【#Made-in-HongKong】社企吧! PODCAST 節目

made-in-hongkong SE-bar.hk

節目嘉賓: 謝振民 – 聖雅各福群會 – 社區發展服務基層服務主管

一個加號同一個減號有啲乜嘢意思?  今個星期我哋帶大家去香港灣仔一個好有特色嘅社區藍屋,同來自土作坊的同事 謝振民-阿民,講吓街坊製作有機薑餅同埋好多有人情味嘅故事。

了解更多: https://groundwork.boutir.com/

made-in-hongkong SE-bar.hk

<<按上面收聽>>

#Made-in-HongKong】EP 6 土作坊 節目嘉賓: 謝振民 (5分鐘版本)