Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
招親映像-合廠

【招親映像】合廠篇

【社企招親第二集出街啦】 今次嘅「社企招親」我哋去到為基層婦女提供家庭友善?‍?‍?‍?及彈性工作模式嘅「 合廠 HATCH」,由代表Harmony帶我哋認識呢個咁創新嘅工作空間。一齊睇下Harmony又會點樣為合廠「招親」啦?! 快速了解影片內容! 0:53​ 主要負責甚麼? 1:58​ 介紹合廠的兒童天地 3:11​ 介紹合廠的車縫空間 4:32​ 三個詞語去形容「合廠」 5:54​ 機構遇過最大困難和特別情況 6:53​ 機構的終極目標 7:55​ #60秒招親​ 7:58​ 機構適合與企業合作,因為… 8:17​ 如果有企業願意資助10萬,我們會... 8:39​ 不談金錢,企業可以和我們… Click入嚟對合廠作深入了解:https://www.facebook.com/hatchmade/​ ------------------------- 社企招親重溫:…