Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EP2 – 你真的可以成為創業家嗎?

【創業家 1+1】社企吧! PODCAST 節目

今集我哋想同大家傾吓一個創業最重要嘅話題: 你係咪真係想成為創業家呢?

開始創業之前,我覺得最緊要要搞清楚,未來呢一個生意係咪真係你想做嘅終身職業?今集我會同大家一齊做幾個小測驗,睇吓大家係咪真係想成為創業家 。