Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EP-4 創業的最好時機係?

【創業家 1+1】社企吧! PODCAST 節目

好多想創業嘅朋友,都會問自己,究竟創業嘅最好時機係幾時呢?

係聽日?

下個禮拜?

下個月?

下一年,定係而家呢?

今集創業家 1+1 ,同大家分析一下。睇吓可唔可以幫大家搵到你個答案。

SE-BAR.hk